Fujian Tianguang Fire-Fighting Scie-tech Co. Ltd. планирует RMB 505-млн. IPO