Fujian Tianguang Fire-Fighting Scie-tech Co. Ltd. завершает RMB 504.8-млн IPO